Τα πάντα για την Ηλεκτρονική Ασφάλεια

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τον νόμο, 2518/1997(ΦΕΚ 164  ),  για  έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει η επιχείρηση να βγάλει άδεια λειτουργίας ως Ιδιωτική Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα τα βρείτε http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54022&Itemid=646&lang=. Επιπλέον θα πρέπει να ενεργοποιήσετε στην εφορία τον ΚΑΔ  47545437 που αναφέρεται στο λιανικό εμπόριο των συστημάτων ασφαλείας. 

Για την Μελέτη, την Εγκατάσταση, την Επίβλεψη και τη Συντήρηση ενός Συστήματος  Ασφαλείας, θα πρέπει ο τεχνικός  να έχει άδεια εργασίας Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα τα βρείτε http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang=. Επιπλέον θα πρέπει να ενεργοποιήσετε στην εφορία τον ΚΑΔ 43211005 που αναφέρετε στην υπηρεσία μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.

Να σας ενημερώσω επίσης ότι το πιστοποιητικό σπουδών, θα πρέπει να αναφέρει ένα από τους παρακάτω τίτλους.

α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.

γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών.

δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.

η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.

θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας,

Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.

ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης».

ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικοτήτων:

(1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων».

(2) «Ηλεκτρονικός οπτικό−ήλεκτρο−ακουστικών συστημάτων».

(3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας».

(4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων».

(5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του ΗλεκτρονικούΤομέα.

ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων:

(1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»

(2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»

(3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»

(4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»

(5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, απορία σας ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Στη διάθεση σας,