Τα πάντα για την Ηλεκτρονική Ασφάλεια
Αρχική Σελίδα

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης διαδικτυακής ιστοσελίδας (site)

 

 1. H εταιρεία DO IT PROMOTION Ι.Κ.Ε. διαφημιστική εταιρία προώθησης, διοργάνωσης εκθέσεων και σεμιναρίων με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Σημαντήρα 41, Τ.Κ 11145, με Α.Φ.Μ. 800689950  , Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, νομίμως εκπροσωπούμενη και στο εξής «Εταιρεία» διατηρεί για λογαριασμό της και διαχειρίζεται ηλεκτρονική ιστοσελίδα που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.24365.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας -στο εξής αναφερόμενης «site»- η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες, επισκέπτες και μέλη του site, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν, συγκρίνουν και αξιολογήσουν είδη και τεχνικά/ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων – συστημάτων ασφαλείας και σχετικών υπηρεσιών που διατίθενται/παρέχονται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από τρίτες εμπορικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα μόνο από Επίσημες Αντιπροσωπείες και Πιστοποιημένους Εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας. Το site έχει ως κύριο σκοπό : α) την ενημέρωση των καταναλωτών για προϊόντα ασφαλείας που διατίθενται στην Ελληνική αγορά μόνο από Επίσημες Αντιπροσωπείες, β) την ενημέρωση των καταναλωτών για τις επίσημες Αντιπροσωπίες των προϊόντων ασφαλείας που προβάλλονται στο site, γ) την ενημέρωση των καταναλωτών για τους πιστοποιημένους Εγκαταστάτες των επίσημων Αντιπροσωπειών. Το site παρέχει διάφορους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων, των τεχνικών και ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, όπως και αναζήτησης αντιπροσωπειών και εγκαταστατών, χωρίς να παρέχει δυνατότητα αναζήτησης και σύγκρισης τιμών προϊόντων.
 2. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν τη σχέση της Εταιρείας με τους χρήστες του site, επισκέπτες ή μέλη, κατά τη νόμιμη χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων του. Ως νόμιμη χρήση νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η συμμόρφωση των χρηστών του site με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Οποιοσδήποτε κάνει χρήση του site με οποιονδήποτε τρόπο, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς η αποδοχή των παρόντων όρων να συνιστά σύναψη σύμβασης ή σχέσης ή συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με την Εταιρεία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών/επισκεπτών ή διαγραφής χρηστών/μελών του site ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.
 3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες όρους οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, εφόσον ενημερώνει το κοινό για οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του site. H Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του site, αφού η λειτουργία του είναι πιθανό να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες.
 4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν υποστεί χρήστης, επισκέπτης, μέλος ή οποιοσδήποτε τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται στο site ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του site. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε και από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξή τους.
 5. Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, κατασκευαστών προϊόντων, αντιπροσωπειών, εγκαταστατών και γενικά πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του site. Συναφώς, όλο το ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό περιεχόμενο του site απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
 6. Η χρήση του site οφείλει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο, τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των άτυπων όρων καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου. Ενδεικτικά απαγορεύεται η χρήση του site με σκοπό την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που : α) είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, β) προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο (καταναλωτή ή μη), γ) προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, δ) προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.ο.κ., ε) προσβάλει κάθε είδους δικαιώματα της εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικού απορρήτου της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων και παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, στ) περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ζ) αποτελεί ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η) συνιστά παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 7. Το site μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά και links προς άλλους δικτυακούς τόπους και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προμηθευτές προϊόντων που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο site αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του και για διαφημιστικούς λόγους και το γεγονός ότι μπορεί τέτοιοι σύνδεσμοι να περιλαμβάνονται στο site δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η Εταιρεία εγκρίνει, αποδέχεται ή εγγυάται το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών, καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τις επιχειρήσεις που παρέχουν τα προϊόντα προς πώληση ή εγκατάσταση.
 8. Η επίσκεψη του site δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης μπορεί περαιτέρω να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη/μέλους, δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης. Από τη στιγμή της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, το μέλος απολαμβάνει ορισμένων πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως πχ τη δυνατότητα να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί προϊόντα & επιχειρήσεις, να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails και να επικοινωνεί διαδραστικά με άλλους χρήστες (forum) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, οφείλει δε να δείχνει ανάλογη και δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του.
 9. Οι χρήστες που θα δημιουργήσουν λογαριασμό ως μέλη του site, θα έχουν μεταξύ άλλων τη διαδραστική δυνατότητα να αναρτούν/δημοσιεύουν σχόλια και να αξιολογούν προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων επιχειρήσεων που συμμετέχουν - έχουν καταχωρηθεί - στο site. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους χρήστες, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω του site. Οι χρήστες οφείλουν, όταν αφήνουν σχόλια, να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες με βάση την προσωπική τους εμπειρία και μόνο για προϊόντα που έχουν προμηθευτεί ή εγκαταστήσει ή για επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν συναλλαχθεί. Επιπλέον, οφείλουν να είναι σύντομοι και εντός θέματος, να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων και να μην δημοσιεύουν προσωπικές τους πληροφορίες. Η ανάρτηση σχολίων πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα και με τη χρήση της ελληνικής αλφαβήτου, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από το site δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και αξιολογικών κρίσεων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που ενδεικτικά : 1) είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, 2) παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ, 3) προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο, 4) αποτελεί μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που αναρτάται στο site, 5) συνιστά παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία του site, 6) συνιστά παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών, 7)  συνιστά ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση : α) περιεχομένου από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης, β) λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), γ) οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων ή την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, δ) περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού, ε) οποιουδήποτε στοιχείου που προκαλεί παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με το site ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών, στ) οποιουδήποτε στοιχείου που προκαλεί παρεμβολή ή παρεμπόδιση, μέσω κώδικα, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου του site ή του διαδικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται και μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό.
 10. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια, που θα διατηρούνται τα σχόλια των χρηστών στις σελίδες του site, καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων, που επιτρέπεται να επισυνάπτει στα μηνύματά του ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων, που δε θα συνάδουν με τους νέους όρους.
 11. Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του. Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους παρόντες όρους.
 12. Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες τον διαδικτυακό χώρο για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο site. Η Εταιρεία δεν αποκτά σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του μεσολαβητή, μεσίτη συμβάσεων, πωλητή, αντιπροσώπου, παρόχου υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομική ή άλλη του χρήστη που ενδεχομένως αποφασίσει να συναλλαχθεί με κάποια επιχείρηση που έχει καταχωρηθεί στο site. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε και μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια, κατάσταση ή τη νομιμότητα των προβαλλόμενων πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, τη δυνατότητα των προμηθευτών να διαθέσουν/παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την τιμή, την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που προβάλλονται στο site. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που επιλέγει ο κάθε χρήστης, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται παραίνεση οποιασδήποτε μορφής για συγκεκριμένη ενέργεια, διότι με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) και ο ρόλος του site και της εταιρείας.
 13. Οι τεχνικές και ποιοτικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναμεταδίδει το site στους χρήστες για τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που προβάλλονται σε αυτό έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, αναδημοσιεύονται δε αυτούσια, όπως παρέχονται από τις επίσημες αντιπροσωπείες που πωλούν τα αντίστοιχα είδη και τις λοιπές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις – εγκαταστάτες και τροποποιούνται κατ' επιλογή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών και δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητά τους. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες του site να συμβουλεύονται σε κάθε περίπτωση και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των κάθε είδους συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και των κατασκευαστών, προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της επιχείρησης της επιλογής τους.
 14. Επιπλέον, οι χρήστες του site πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στο site δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, παρά μόνον αυτών των προϊόντων/υπηρεσιών που διαθέτουν οι επίσημες αντιπροσωπείες συστημάτων ασφαλείας και οι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες αυτών (των αντιπροσωπειών) στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα συμμετέχουν – έχουν καταχωρηθεί στο site.
 15. Σε περίπτωση που μεταξύ των χρηστών του site δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφωνία, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
 16. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί. Επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία του site και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το site μη διαθέσιμο.
 17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Οι χρήστες, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο site (να διαθέτουν λογαριασμό μέλους). Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στο site θα πρέπει απαραίτητα είτε είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συγκεκριμένη συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί). Συνεπώς, ο χρήστης που δημοσιεύει ή καταχωρεί αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει και να καταχωρεί τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (ημερομηνία, παραστατικό κλπ). Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό κάποιας επιχείρησης, αντίκεινται στα χρηστά και συναλλακτικά και άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου, περιλαμβάνουν ύβρεις, συκοφαντίες, δυσφημίσεις ή ποινικά κολάσιμους χαρακτηρισμούς, προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, εκθέτουν την Εταιρεία σε νομικούς κινδύνους κ.ο.κ., θα διαγράφονται. Οι αρνητικές αξιολογήσεις θα κοινοποιούνται, προ της δημοσίευσής τους, στην επιχείρηση που αφορούν. Οι υπεύθυνοι αυτής θα έχουν το δικαίωμα εντός 10 ημερών να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες site να λάβουν γνώση της άποψης όλων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών, καθώς και στις απαντήσεις των επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών, πλην των υπεύθυνων αυτών, ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της να διαγράφει τις αξιολογήσεις και απαντήσεις. Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει επίσης να τηρούν τους άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει την κάθε επιχείρηση μόνο μία (1) φορά ανά συναλλαγή και επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται. Μετά την ολοκλήρωση μίας αρνητικής αξιολόγησης, δηλαδή σύνταξή της από το χρήστη, έγκριση διαχειριστή και κοινοποίηση στην επιχείρηση προς απάντηση, την απάντηση, τη δημοσίευση της αξιολόγησης και της απάντησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (πχ ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ). Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης έχει ο και συντάκτης αυτής, εφόσον αποστείλει έγγραφη ενημέρωση προς την Εταιρεία από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο site. Επίσης, θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο επιχείρησης ή εξωτερικό συνεργάτη προς την ίδια την επιχείρηση ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο επιχείρησης προς άλλη επιχείρηση που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, όπως παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ, δεν επιτρέπονται και διαγράφονται. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή της επιχείρησης από το site.
 18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : Η Εταιρεία δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν επιπλέον και τα προϊόντα που προβάλλονται στο site. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο site. Οι αξιολογήσεις για το κάθε προϊόν μπορούν να αναφέρουν συνοπτικά την εμπειρία του χρήστη με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να είναι προσωπική, πρωτότυπη δημιουργία του χρήστη, χωρίς να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει περιεχόμενο που αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους. Η αξιολόγηση προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη, δημοσίευση δεσμού που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε επιχείρηση (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενη με το site ή όχι), δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνει και επιβλέπει η Εταιρεία ως διαχειριστής του site. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων προϊόντων είτε να διαγράφει τις αξιολογήσεις.
 19. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις χρηστών, επισκεπτών, μελών ή οποιωνδήποτε τρίτων. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών του site, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν. Ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος να απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του και, σε περίπτωση που απαιτήσει ή μετά από δικές του ενέργειες απαιτηθεί  εμπλοκή της Εταιρείας σε τέτοια νομική διαμάχη, αυτός φέρει και το βάρος της κάλυψης των σχετικών νομικών και λοιπών σχετικών εξόδων της Εταιρείας.
 20. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης του site μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής του, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών ή των μελών του site, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.